https://mesaroli.com/wp-content/uploads/2021/05/Mesaroli-logo-IT-1-1.png

Privacy Policy

Mesaroli spa verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen en wil dat u zich veilig voelt, zowel tijdens het navigeren op de website als in het geval dat u besluit ons te schrijven of u te registreren door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de via de website ter beschikking gestelde diensten. De pagina’s van onze website kunnen links bevatten naar de internetpagina’s van andere partijen, waarop deze gegevensbeveiligingsverklaring niet van toepassing is.

Deze website verzamelt enkele persoonsgegevens van diens gebruikers. Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Doel Statistieken: via Google Analytics – Gebruiksgegevens verzameld – Het IP-adres van de gebruiker wordt gemaskeerd
Doel Contactgegevens (contactformulier) – Naam – Achternaam – E-mailadres – Nationaliteit – Telefoonnummer – Vrije informatie ingevoerd door de gebruiker
Doel Informatie voor open sollicitaties (formulier “Kom bij ons werken”) – Naam – Achternaam – E-mailadres – Postadres – Telefoonnummer
Cookies: Deze site geeft cookies vrij voor statistische doeleinden. Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt verzonden. Zoals vereist door de huidige privacywetgeving, is uw voorafgaande toestemming vereist voor de installatie van analytische cookies van derden, tenzij specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen om anonimisering mogelijk te maken.
Laatst gewijzigd: 9 mei 2019 – Hieronder kunt u het privacybeleid bekijken

Privacybeleid volgens art. 13 EU-verordening 2016/679

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Mesaroli Spa, Via Tione, 14, Trevenzuolo VR, e-mail: info@ mesaroli.com

Soorten verzamelde gegevens en verwerkingsdoeleinden

Onder de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website, onafhankelijk of via derden, bevinden zich de gebruiksgegevens en de gegevens die door gebruikers zijn verstrekt via het contactformulier (naam – achternaam – e-mailadres – nationaliteit – telefoonnummer – vrije informatie ingevoerd door de gebruiker) of het formulier “Kom bij ons werken” (naam – achternaam – e-mailadres – postadres – telefoonnummer).

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de gebruiker worden ingevoerd of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de website.

Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan de verwerkingsverantwoordelijke verhinderen diens diensten te verlenen. De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van derden die via deze website worden gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de verwerkingsverantwoordelijke wordt gevrijwaard van elke aansprakelijkheid jegens derden.

De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen diens diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden:

statistieken en werking van de website;
nauw verbonden en noodzakelijk om de website te gebruiken of om te reageren op eventuele verzoeken om informatie, verdere informatie of anders. Zonder dergelijke gegevens is het niet mogelijk om de gevraagde diensten te verlenen;
met betrekking tot de nakoming van verplichtingen uit hoofde van communautaire- en nationale regelgeving, de bescherming van de openbare orde, de opsporing en vervolging van misdrijven.
De grondslag van de verwerking is (i) de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken partij is of precontractuele maatregelen die op verzoek van deze partij zijn genomen, (ii) de nakoming van wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers door passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen. De verwerking vindt plaats met behulp van handmatige, IT- en/of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de verwerkingsverantwoordelijke, hebben in sommige gevallen de volgende categorieën werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de website toegang tot de gegevens (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: administratieve, commerciële, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe onderwerpen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, waar nodig, door de verwerkingsverantwoordelijke zijn benoemd tot verantwoordelijken voor de verwerking. De bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor de verwerking kan worden opgevraagd bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Plaats van verwerking

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkings- en annuleringstijden

De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst uit te voeren, of zoals vereist voor de doeleinden die in dit document worden beschreven.

Gegevensoverdracht naar het buitenland en profilering

De persoonsgegevens van gebruikers worden niet overgedragen buiten de Europese Unie, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend. De gegevens zijn niet onderworpen aan profilering.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op het verkrijgen van toegang tot persoonsgegevens, de rectificatie of verwijdering ervan, de beperking van de verwerking van gegevens die betrekking hebben op hem, om zich te verzetten tegen de verwerking en tegen de overdraagbaarheid van gegevens en om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Privacygarantie – www.garanteprivacy.it).

Gebruik door minderjarigen

Gebruikers verklaren meerderjarig te zijn in overeenstemming met de wetgeving die op hen van toepassing is. Minderjarigen kunnen deze online ruimte alleen gebruiken met de hulp van een ouder of voogd.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan de verwerkingsverantwoordelijke, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboek en onderhoud

Als gevolg van behoeften met betrekking tot werking en onderhoud kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele door hem gebruikte diensten van derden systeemlogboeken verzamelen. Dit zijn bestanden die de interacties registreren en die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de verwerkingsverantwoordelijke met gebruikmaking van de contactgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door de gebruikers op deze pagina hiervan op de hoogte te stellen.

One comment

Comments are closed.

Copyright 2021 Mesaroli Spa - via Tione 14, - 37060 Trevenzuolo (VR) - Italy - P.IVA – C.F. IT 01572720223